Contract en Algemene Voorwaarden bij Inschrijvinga. Nieuwe leden worden lid voor minimaal 6 maanden, daarna is het lidmaatschap per kalendermaand opzegbaar per e-mail of schriftelijk en aangetekend.


b. De directie is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag naar haar oordeel de toegang tot de sportschool te ontzeggen.


c. De sportschool is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers.


d. De sportschool is gesloten tijdens algemene feestdagen en de gebruikelijke schoolvakanties, zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of -teruggave. 

De Bijl & Gross Judo zal indien mogelijk een aangepast lesrooster organiseren.


e. In geval van ziekte, blessure of zwangerschap kan de contributiebetaling in overleg met de directie voorlopig stopgezet worden op vertoon van een medische verklaring, bij afwezigheid van één maand of langer, indien dit voorafgaand aan deze periode gemeld wordt, dus niet met terugwerkende kracht. Eerste 2 weken zijn voor eigen rekening. De contributie stopzetten kan hooguit 6 maanden (behalve in geval van zwangerschap), indien U zich dan niet meldt, zal uw lidmaatschap komen te vervallen. Het lesgeld moet worden voldaan tot de eerstvolgende opzegtermijn en wordt verrekend indien er weer aan de lessen wordt deelgenomen. Indien U weer aan de lessen deelneemt, gaarne per direct doorgeven aan De Bijl & Gross Judo.


f. De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze ledenadministratie. U dient zelf zorg te dragen voor de juistheid van deze gegevens. De Bijl & Gross Judo zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken.


g. Onvoorziene omstandigheden kunnen ertoe leiden dat een les komt te vervallen.


h. De Bijl & Gross Judo zal de abonnementsbijdrage maandelijks vooraf telkens in de laatste week van de voorgaande maand afschrijven. 


i. U wordt op de hoogte gesteld van een mogelijke prijsaanpassing. Een prijsaanpassing die voortvloeit uit de wet of die is gebaseerd op het prijsindexcijfer, vindt plaats per 1 januari.


j. Betalingsherinneringen en (incasso)storno’s worden verhoogd met administratiekosten.


k. Op grond van artikel 5 van de Algemene Leveringsvoorwaarden – Bedenktijd heeft u gedurende een week na ondertekening van deze overeenkomst het recht om deze overeenkomst te herroepen, tenzij u voor afloop van deze termijn reeds gebruik heeft gemaakt van de judolessen.l. Opzeggen van het abonnement dient schriftelijk en aangetekend (Hongerlandsedijk 800, 3201 LW Spijkenisse) of via e-mail (debijlgrossjudo@gmail.com) te geschieden.


m. De opzegtermijn is een hele kalendermaand. 


n. Indien u bij het inschrijven op akkoord klikt, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.


TERUG